જાણો 6 મહાનગરપાલિકામાં અત્યાર સુધીમાં ક્યાં કેટલું થયું મતદાન

6 મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનું મતદાન ચાલી રહ્યું છે
જાણો અત્યાર સુધીમાં ક્યાં કેટલું થયું મતદાન

હવે જયારે મતદાન કરવામાં ગણતરીના કલાકો બાકી ત્યારે 6 મહાનગરપાલિકામાં કેટલું થયું મતદાન તેના પર તો અમદાવાદમાં અત્યાર સુધી સૌથી ઓછું મતદાન થયું છે. અમદાવાદમાં 25% જેટલું મતદાન થયું છે જયારે સુરતમાં 32% જટલું મતદાન કરવામાં આવ્યું છે..વડોદરામાં અને રાજકોટમાં 30% જેટલું મતદાન કરવામાં આવ્યું છે..જયારે સૌથી વધારે 34% મતદાન જામનગરમાં કરવામાં આવ્યું અને ભાવનગરમાં અત્યાર સુધીમાં 35% જેટલું મતદાન કરવામાં આવ્યું છે..યુવાનોમાં મતદાનની જાગૃતિ જોવા મળી રહી છે…તેમજ મતદાન કરવા વાળા બીજા લોકોને વોટ આપવા પણ પ્રેરિત કરતા નજરે પડ્યા..

Related posts

Concluding advice about ukrainian mail-order bride rates

Inside User

Respons ubereilung jemanden kennengelernt & solange bis auf den zarten Toying

Inside User

Dating it today lives the new Software Shop!

Inside User

Fatto dovrebbe accadere al secondo incontro? Determinare le abime aspettative

Inside User

Other Myspace profiles is even select like by using new personal network’s effective system

Inside User

Circostanza (meccanico) di una intensita; dimensioni di nuovo insieme di misura

Inside User
Republic Gujarat